فیلم/ صحبت های نجفی درباره افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائرین در ایام اربعین

فیلم/ صحبت های نجفی درباره افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائرین در ایام اربعین فیلم/ صحبت های نجفی درباره افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائرین در ایام اربعین