اتمام حجت اخیر نجفی با مدیران شهرداری چه معنایی دارد؟ / آیا مدیران برجای مانده از دوران قالیباف حاضر به تبعیت از دستورات شهردار جدید نیستند؟ / معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری تهران

اتمام حجت اخیر نجفی با مدیران شهرداری چه معنایی دارد؟ / آیا مدیران برجای مانده از دوران قالیباف حاضر به تبعیت از دستورات شهردار جدید نیستند؟ / معضل اقلیم های خودمختار در شهرداری تهراناتمام حجت […]

فایل آپارتمان‏‌های تهران در هفته اخیر

فایل آپارتمان‏‌های تهران در هفته اخیر فایل آپارتمان‏‌های تهران در هفته اخیر

علت فروریزش‌های اخیر در تهران

علت فروریزش‌های اخیر در تهرانمشاور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: در ماه های اخیر شهروندان تهرانی شاهد فروریزش های متعددی بودند که علت این مسائل با فرونشست سالیانه شهر تهران ارتباطی ندارد. علت […]