معاون اول احمدی‌نژاد، رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌شود؟

معاون اول احمدی‌نژاد، رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌شود؟ معاون اول احمدی‌نژاد، رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌شود؟