یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد

یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد

مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد

مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد مدارس ابتدایی ۹ شهر گیلان در شیفت صبح تعطیل شد