آیت‌الله محقق داماد: مداح نباید به کسی توهین کند؛ پیشوایان ما مظهر ادب بودند/ فقط گریاندن مردم که فایده‌ای ندارد

آیت‌الله محقق داماد: مداح نباید به کسی توهین کند؛ پیشوایان ما مظهر ادب بودند/ فقط گریاندن مردم که فایده‌ای ندارد آیت‌الله محقق داماد: مداح نباید به کسی توهین کند؛ پیشوایان ما مظهر ادب بودند/ فقط […]