چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند

چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند چین: آمریکا فورا استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی را متوقف کند

نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد

نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد نیروی دریایی آمریکا عملیات خود در سراسر جهان را متوقف کرد