زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو

توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو