8 وزیر ارتباطات بعد از انقلاب در یک قاب

8 وزیر ارتباطات بعد از انقلاب در یک قاب
نشست مشورتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزاری اسبق ارتباطات ایران برگزار شد.  به گزارش ایلنا، نشست مشورتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی با وزاری…

8 وزیر ارتباطات بعد از انقلاب در یک قاب