40 فوتی و 5 مفقودی در پی سیل اخیر/ ادامه امدادرسانی ها در 4 استان کشور

40 فوتی و 5 مفقودی در پی سیل اخیر/ ادامه امدادرسانی ها در 4 استان کشور

40 فوتی و 5 مفقودی در پی سیل اخیر/ ادامه امدادرسانی ها در 4 استان کشور