4 روز دیگر، پایان عملیات آواربرداری پلاسکو

4 روز دیگر، پایان عملیات آواربرداری پلاسکو

4 روز دیگر، پایان عملیات آواربرداری پلاسکو