10محور مواصلاتی کشور مسدود است/مه گرفتگی در خراسان شمالی و مازندران

10محور مواصلاتی کشور مسدود است/مه گرفتگی در خراسان شمالی و مازندران

10محور مواصلاتی کشور مسدود است/مه گرفتگی در خراسان شمالی و مازندران