۷۰ روز گذشت؛ پارسا پیدا نشد + تصاویر پسر مفقود شده

۷۰ روز گذشت؛ پارسا پیدا نشد + تصاویر پسر مفقود شده

۷۰ روز گذشت؛ پارسا پیدا نشد + تصاویر پسر مفقود شده