گوجه فرنگی ۳۰ درصد ارزان شد / قیمت به کیلویی ۳ هزارتومان رسید

گوجه فرنگی ۳۰ درصد ارزان شد / قیمت به کیلویی ۳ هزارتومان رسید

گوجه فرنگی ۳۰ درصد ارزان شد / قیمت به کیلویی ۳ هزارتومان رسید