گوترش: خاتمه بخشیدن به اشغال فلسطین تنها راه دستیابی به صلح است

گوترش: خاتمه بخشیدن به اشغال فلسطین تنها راه دستیابی به صلح است

گوترش: خاتمه بخشیدن به اشغال فلسطین تنها راه دستیابی به صلح است