گوترش: آمریکا در مسائل بین‌المللی مشارکت نکند، جایگزین می‌شود/ از ترامپ نمی‌ترسم

گوترش: آمریکا در مسائل بین‌المللی مشارکت نکند، جایگزین می‌شود/ از ترامپ نمی‌ترسم

گوترش: آمریکا در مسائل بین‌المللی مشارکت نکند، جایگزین می‌شود/ از ترامپ نمی‌ترسم