گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از حرکت گله بزها و چوپان در زمین پر از برف در ترکیه اختصاص یافته است.

گله بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک