گفتگوی بارزانی و بایدن در مورد روند عملیات آزادسازی موصل

گفتگوی بارزانی و بایدن در مورد روند عملیات آزادسازی موصل

گفتگوی بارزانی و بایدن در مورد روند عملیات آزادسازی موصل