کره شمالی گفت‌وگو با آمریکا را منتفی دانست

کره شمالی گفت‌وگو با آمریکا را منتفی دانست

کره شمالی گفت‌وگو با آمریکا را منتفی دانست