کره‌جنوبی: تشکیل یگان ویژه برای ترور رهبر کره‌ شمالی تا پایان سال جاری

کره‌جنوبی: تشکیل یگان ویژه برای ترور رهبر کره‌ شمالی تا پایان سال جاری

کره‌جنوبی: تشکیل یگان ویژه برای ترور رهبر کره‌ شمالی تا پایان سال جاری