کرباسچی:امام به من گفت دانشمند محترم ولی لایقش نبودم /کرباسچی تمایل دارد مسئول کدام وزارتخانه باشد؟

کرباسچی:امام به من گفت دانشمند محترم ولی لایقش نبودم /کرباسچی تمایل دارد مسئول کدام وزارتخانه باشد؟

کرباسچی:امام به من گفت دانشمند محترم ولی لایقش نبودم /کرباسچی تمایل دارد مسئول کدام وزارتخانه باشد؟