کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟

کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟
دسامبر ۲۰۰۳ صدام حسین دیکتاتور خونخوار عراق در چاله ای نزدیک زادگاهش شهر تکریب بازداشت شده و توسط عوامل سیا مورد بازجویی قرار گرفت. با گذشت چند سال از سرنگونی رژیم صدام و اعدامش، منابع آمریکایی افراد مختلفی را به عنوان بازجوی صدام حسین به جهانیان معرفی کرده اند. به…

کدام مامور سیا از دیکتاتور عراق برای اخرین بار بازجویی کرد؟