کاهش 10 درصدی ترافیک تهران در اول مهرماه/ تشکر ویژه نجفی از شهروندان

کاهش 10 درصدی ترافیک تهران در اول مهرماه/ تشکر ویژه نجفی از شهروندان

کاهش 10 درصدی ترافیک تهران در اول مهرماه/ تشکر ویژه نجفی از شهروندان