کاریکاتور/ وعده‌های جدید احمدی‌نژاد رسید!

کاریکاتور/ وعده‌های جدید احمدی‌نژاد رسید!
انتخاب – ابوالفضل رحیمی این کارتون را با عنوان «آغاز وعده های سفید!» در روزنامه قانون منتشر کرده است.

کاریکاتور/ وعده‌های جدید احمدی‌نژاد رسید!