کاریکاتور / دو نمای متفاوت از پیروزی آنگلا مرکل!

کاریکاتور / دو نمای متفاوت از پیروزی آنگلا مرکل!
انتخابات در آلمان همچنان سوژه کارتونیست‌های جهان است که تعدادی از آنها را سایت کگل آنها را منتشر کرده.

کاریکاتور / دو نمای متفاوت از پیروزی آنگلا مرکل!