کاریکاتور/ این هم یک دانشجوی لوله شده!

کاریکاتور/ این هم یک دانشجوی لوله شده!
انتخاب -علی جهانشاهی این کارتون را در شرق منتشر کرد که کانال خط خطی نیز آن را منتشر کرده است.

کاریکاتور/ این هم یک دانشجوی لوله شده!