کابینه ترامپ: وزیر بهداشت اعلام شد، وزیر راه و ترابری انتخاب شد؛ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه

کابینه ترامپ: وزیر بهداشت اعلام شد، وزیر راه و ترابری انتخاب شد؛ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه

کابینه ترامپ: وزیر بهداشت اعلام شد، وزیر راه و ترابری انتخاب شد؛ ادامه دیدارها برای انتخاب وزیر خارجه