چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟

چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟
براساس گزارش دیوان محاسبات، طی ماه‌های سال 1394 یارانه تعداد 3 میلیون و 235 هزار و 456 نفر قطع شد و صرفه‌جویی حاصل از این اقدام دولت، حدود 955 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است.

چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند؟