چرا نام خیابانی در تهران «جردن» شد؟

چرا نام خیابانی در تهران «جردن» شد؟
ساموئل مارتین جردن معلم و مبلغ آمریکایی بود. وی از سال ۱۸۹۹ تا سال ۱۹۴۰ ریاست کالج آمریکایی تهران را به عهده داشت. او بانی و سازنده دبیرستان البرز و مدرسه دخترانه آمریکایی تهران است. خیابان جردن تهران به افتخار وی نامگذاری گردید.

چرا نام خیابانی در تهران «جردن» شد؟