چرا داعش عملیات تروریستی خود را بر فرانسه متمرکز کرده است؟

چرا داعش عملیات تروریستی خود را بر فرانسه متمرکز کرده است؟

چرا داعش عملیات تروریستی خود را بر فرانسه متمرکز کرده است؟