چرا ایران باید از بحران قطر خوشحال باشد؟

چرا ایران باید از بحران قطر خوشحال باشد؟
مقامات ایران به طور قابل توجهی در پاسخ هایشان به بحران قطر با محدودیت مواجه بودند و دلیل خوبی برای آن از دید تحلیل گران وجود دارد. نه تنها این بحران مورد استقبال ایران قرار گرفته بلکه این کشور باید از اینکه چنین اتفاقی روز به روز دامن هدار تر میشود خوشحال باشد.

چرا ایران باید از بحران قطر خوشحال باشد؟