پیکر شهدای حادثه تروریستی ذی قار به خرمشهر منتقل شد

پیکر شهدای حادثه تروریستی ذی قار به خرمشهر منتقل شد

پیکر شهدای حادثه تروریستی ذی قار به خرمشهر منتقل شد