پیشنهاد موگرینی برای برگزاري نشست وزراي 1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل/ آمریکا متعهد به تعلیق تحریم‌ها است

پیشنهاد موگرینی برای برگزاري نشست وزراي 1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل/ آمریکا متعهد به تعلیق تحریم‌ها است
خوشرو می گوید: اگر شست وزراي 1+5 برگزار شود، مروری بر اقدامات مثبتی که ایران داشته خواهد شد و جمهوری اسلامی هم توقعاتی که از طرف های دیگر دارد را مطرح خواهد کرد.

پیشنهاد موگرینی برای برگزاري نشست وزراي 1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل/ آمریکا متعهد به تعلیق تحریم‌ها است