پیشنهادهای ویژه به ایران در نشست اوپک

پیشنهادهای ویژه به ایران در نشست اوپک
وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران پیشنهادهای قابل قبولی برای مشارکت در تصمیم جمعی اوپک دریافت کرده است. اظهاراتی که از سوی بسیاری تحلیلگران بازار نفت به عنوان چراغ سبزی برای نتیجه‌بخش بودن توافق اوپک تفسیر می‌شود.

پیشنهادهای ویژه به ایران در نشست اوپک