پیروزی نفتی زنگنه؛ برجام دوم دولت تدبیر و امید

پیروزی نفتی زنگنه؛ برجام دوم دولت تدبیر و امید
استراتژی خرید زمان و افزایش تولید، ایران را برنده ماراتن اوپک کرد تنها کمی بیشتر از یک سال زمان لازم بود تا موفقیت بیژن زنگنه در وادار کردن تولیدکنندگان نفت برای پذیرش حق ایران در بازار و کاستن از تولید سایر اعضای اوپک آشکار شود؛ موفقیتی که بی گمان باید…

پیروزی نفتی زنگنه؛ برجام دوم دولت تدبیر و امید