پنتاگون برنامه‌ای برای تغییر رویکرد خود در قبال قطر ندارد

پنتاگون برنامه‌ای برای تغییر رویکرد خود در قبال قطر ندارد

پنتاگون برنامه‌ای برای تغییر رویکرد خود در قبال قطر ندارد