پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد