پلاسکو دراثربی‌توجهی مالک خراب شد و حالا باید جواب کسبه را بدهد/ تکلیف اسنادی که از بین رفت چه می‌شود؟

پلاسکو دراثربی‌توجهی مالک خراب شد و حالا باید جواب کسبه را بدهد/ تکلیف اسنادی که از بین رفت چه می‌شود؟

پلاسکو دراثربی‌توجهی مالک خراب شد و حالا باید جواب کسبه را بدهد/ تکلیف اسنادی که از بین رفت چه می‌شود؟