پستی که تتلو درباره تیم علی کریمی گذاشت و سپس آن را حذف کرد چه بود؟

پستی که تتلو درباره تیم علی کریمی گذاشت و سپس آن را حذف کرد چه بود؟

پستی که تتلو درباره تیم علی کریمی گذاشت و سپس آن را حذف کرد چه بود؟