پریچهر قنبرى همسر شهاب حسینی روی صحنه تئاتر

پریچهر قنبرى همسر شهاب حسینی روی صحنه تئاتر
پریچهره قنبری، همسر شهاب حسینی برای نخستین بار در سال ٧۶ در نمایش «بر کرانه ى باد» به کارگردانى مینا ابراهیم زاده در کنار شهاب حسینى به ایفاى نقش پرداخته…

پریچهر قنبرى همسر شهاب حسینی روی صحنه تئاتر