پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد!

پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد!

پروژه هایی که رییس جمهوری در عسلویه و پارس جنوبی افتتاح نکرد!