پرداخت سود سهام عدالت در دولت‌های نهم و دهم غیرقانونی بود

پرداخت سود سهام عدالت در دولت‌های نهم و دهم غیرقانونی بود

پرداخت سود سهام عدالت در دولت‌های نهم و دهم غیرقانونی بود