پانزده یار ایرانی امام رضا(ع) را بشناسیم

پانزده یار ایرانی امام رضا(ع) را بشناسیم
تعداد یاران ایرانی علی بن موسی الرضا(ع) که در تاریخ از آن ها نام برده شده، بسیار زیاد است. با برخی از آنها آشنا می شویم.

پانزده یار ایرانی امام رضا(ع) را بشناسیم