پاسخ روحانی به «سه دروغ قالیباف»: آدم از یک مفسد نقل قول نمی‎کند

پاسخ روحانی به «سه دروغ قالیباف»: آدم از یک مفسد نقل قول نمی‎کند

پاسخ روحانی به «سه دروغ قالیباف»: آدم از یک مفسد نقل قول نمی‎کند