ولایتی: هرگونه مذاکره و تجدیدنظر در برجام منتفی است

ولایتی: هرگونه مذاکره و تجدیدنظر در برجام منتفی است

ولایتی: هرگونه مذاکره و تجدیدنظر در برجام منتفی است