ولایتی: منع فروش هواپیما به ایران، نقض برجام است

ولایتی: منع فروش هواپیما به ایران، نقض برجام است

ولایتی: منع فروش هواپیما به ایران، نقض برجام است