ولایتی: ایران پرچمدار وحدت میان کشورهای اسلامی است

ولایتی: ایران پرچمدار وحدت میان کشورهای اسلامی است

ولایتی: ایران پرچمدار وحدت میان کشورهای اسلامی است