وقتی مرداب «گُل»، دختران جوان را می‌بلعد

وقتی مرداب «گُل»، دختران جوان را می‌بلعد
در بین مواد تخدیری و محرکی که مصرف آن در میان برخی جوانان شایع است،مخدر «گل» از مواد اعتیاد آور نسبتا نوظهوری است که اثرات و عوارض تخریبی جسمانی و روحی و روانی آن بسیار فاجعه بار و خسران آور محسوب می شود.

وقتی مرداب «گُل»، دختران جوان را می‌بلعد