وضعیت سوریه هفت سال پس از جنگ و وضعیت قطر هفت روز پس از بحران! +U;S

وضعیت سوریه هفت سال پس از جنگ و وضعیت قطر هفت روز پس از بحران! +U;S
تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد که مردم قطر پس از مطلع شدن از بحران کشورشان، به مراکز خرید هجوم برده و با خرید…

وضعیت سوریه هفت سال پس از جنگ و وضعیت قطر هفت روز پس از بحران! +U;S