وزیر خارجه قطر: مذاکره را به شرط عدم نقض حاکمیت کشور می پذیریم

وزیر خارجه قطر: مذاکره را به شرط عدم نقض حاکمیت کشور می پذیریم

وزیر خارجه قطر: مذاکره را به شرط عدم نقض حاکمیت کشور می پذیریم