وزير نفت احمدي‌نژاد: برجام در فروش نفت تاثير داشته است

وزير نفت احمدي‌نژاد:
برجام در فروش نفت تاثير داشته است

وزير نفت احمدي‌نژاد:
برجام در فروش نفت تاثير داشته است